Witamy na stronie internetowej

Rzymskokatolickiej Parafii Świętego Macieja Apostoła w Siewierzu

Liturgia

2024-05-27, Poniedziałek, Rok B, II, Dzień powszedni albo wspomnienie Św. Augustyna z Canterbury, biskupa
1 P 1, 3-9
Ps 111 (110), 1b-2. 5-6. 9 i 10c (R.: 5b)
2 Kor 8, 9
Mk 10, 17-27
2024-05-28, Wtorek, Rok B, II, Wspomnienie dow. bł. kard. Stefana Wyszyńskiego
1 P 1, 10-16
Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4 (R.: por. 2a)
Mt 11, 25
Mk 10, 28-31
2024-05-29, Środa, Rok B, II, Wspomnienie Św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy
1 P 1, 18-25
Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: por. 12a)
Mk 10, 45
Mk 10, 32-45

Wydarzenia

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

                  

 

Ogłoszenie postępowania zakupowego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie Wstępnej promesy numer RPOZ/2022/3656/PolskiLad

 

 

Zamawiający:

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Macieja Apostoła w Siewierzu

 1. Tadeusza Kościuszki 12

42 – 470 Siewierz

Adres strony internetowej: https://www.parafiasiewierz.wiara.org.pl/

adres e-mail: parafia@parafiasiewierz.wiara.org.pl , jan.lubieniecki@gmail.com

tel. 326741151, 505006093

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację inwestycji pn.: „Naprawa ścian elewacyjnych Kościoła Rzymskokatolickiego pod wezwaniem Św. Macieja Apostoła w Siewierzu”

 

 

 

Siewierz, dnia 16 kwietnia 2024 roku

 

 

 

 1. Jan Lubieniecki

Proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii

p.w. Św. Macieja Apostoła w Siewierzu

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I - INFORMACJE  OGÓLNE

 

 1. Zamawiający: Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Macieja Apostoła w Siewierzu,
  ul. Tadeusza Kościuszki 12, 42-470 Siewierz

Adres strony internetowej:   https://www.parafiasiewierz.wiara.org.pl/

adres e-mail: parafia@parafiasiewierz.wiara.org.pl , jan.lubieniecki@gmail.com

tel. 326741151, 505006093

Osoba do kontaktu: ks. Jan Lubieniecki

 

 1. Postępowanie:
 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim
 3. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze zapytanie ofertowe.
 4. Zamawiający nie  przewiduje  zwrotu  Wykonawcom  kosztów  udziału w postępowaniu.
 5. Zamówienie jest realizowane  w  ramach  Rządowego  Programu  Odbudowy Zabytków na podstawie Wstępnej promesy numer RPOZ/2022/3656/PolskiLad.

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 roku , pozycja 1605).

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  prowadzone  jest  w  trybie  zapytania ofertowego.

 

 1. Sposób i miejsce publikacji zamówienia

Upublicznienie  zapytania  ofertowego  nastąpiło  poprzez  umieszczenie zapytania  na stronie internetowej Gminy Siewierz pod adresem https://siewierz.pl/ oraz na stronie Zamawiającego pod adresem https://www.parafiasiewierz.wiara.org.pl/ .

 

 1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

 

ROZDZIAŁ II - INFORMACJA  O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH 

 

 1. Oferty częściowe
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest „Naprawa ścian elewacyjnych Kościoła Rzymskokatolickiego pod wezwaniem Św. Macieja Apostoła w Siewierzu” w zakresie jak poniżej.

Celem zadania jest konserwacja zarówno techniczna jak i estetyczna elewacji kościoła parafialnego – ścian bocznych z przybudówkami oraz ściany tylnej. Głównym celem planowanych prac będzie zatrzymanie procesu destrukcji zabytkowej elewacji
z przywróceniem pełnych – pierwotnych walorów estetycznych. Celem prac będzie wstrzymanie procesów niszczących wraz z przywróceniem elewacji utraconych parametrów technicznych i estetycznych.

Przeprowadzone będą prace konserwatorskie w dwóch zakresach:

- konserwacji technicznej;

- konserwacji estetycznej.

 1. Obiekt wpisany jest  do    Rejestru  Zabytków prowadzonego przez Śląskiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod numerem A/479/2021.                      
 2. Przedmiot zamówienia jest zgodny z posiadanym programem prac konserwatorskich proponowaną technologią konserwacji elewacji Kościoła P.W. Św. Macieja Apostoła
  w Siewierzu opracowanym przez mgr Wojciecha Szczurek w październiku 2021 roku.
 3. Dołączony do zapytania przedmiar należy traktować jako dokument informacyjny
  o charakterze pomocniczym.
 4. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania dokumentacji powykonawczej wykonanych robót budowlanych i dostarczenia jej Zamawiającemu w 2 egzemplarzach do terminu protokolarnego odbioru robót budowlanych.

                                               

 

 1. Zamawiający wymaga odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
 2. Z uwagi  na  specyficzny  charakter  zamówienia,  jakim  są  roboty budowlane polegające na pracach konserwatorskich przy zabytku Zamawiający informuje, iż złożenie oferty musi być  poprzedzone  odbyciem  wizji  lokalnej  na  terenie  siedziby Zamawiającego (budynek kościoła parafialnego pw. św. Macieja Apostoła, ul. Tadeusza Kościuszki 12,  42-470 Siewierz),  w  celu  zapoznania  się  przez Wykonawcę  z  rzeczywistymi  warunkami  zamówienia  (tj.  poznać ewentualne  problemy  i  utrudnienia  związane  z  przyszłą  realizacją  robót budowlanych i prac konserwatorskich). Chęć uczestnictwa Wykonawcy w wizji lokalnej należy zgłosić Zamawiającemu minimum 3 dni kalendarzowe przed planowanym terminem jej odbycia telefonicznie (tel. 326741151, 505006093) lub pocztą elektroniczną e-mail  (parafia@parafiasiewierz.wiara.org.pl , jan.lubieniecki@gmail.com).
 3. Zamawiający informuje, że w trakcie  wizji  lokalnej  nie  będzie  udzielał  odpowiedzi  na  pytania  dotyczące Zapytania ofertowego. 
 4. Zamawiający informuje,  iż  odbycie  wizji  lokalnej  ma  charakter  obligatoryjny, w takim przypadku złożenie oferty bez odbycia wizji lokalnej będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie Zapytania ofertowego. 
 5. Z odbycia  wizji  lokalnej  zostanie  sporządzony  przez  Zamawiającego lub wyznaczoną przez niego osobę protokół.
 6. Protokół zostanie  sporządzony w trzech egzemplarzach (jeden dla Zamawiającego i dwa dla Wykonawcy). 
 7. Protokół będzie stanowił potwierdzenie odbycia wizji lokalnej i jeden jego egzemplarz pod rygorem odrzucenia oferty musi być do niej dołączony.

 

 1. Termin wykonania zadania

 

 1. Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 30.11.2025 roku.
 2. Terminem wykonania zamówienia jest data podpisania protokołu odbioru końcowego
  z wykonania robót budowlanych, bez uwag.

 

 1. Wynagrodzenie Wykonawcy:
 2. Wynagrodzenie będzie płatne z zachowaniem zasad wynikających z Rządowego Programu Ochrony Zabytków w transzach zgodnie z opracowanym harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz faktycznym stopniem zaawansowania prac, w tym:

−     udział własny Zamawiającego w wysokości minimum 2 % wynagrodzenia lub wyższej zgodnie z wkładem własnym Zamawiającego, płatne jednorazowo, wypłacony przed wypłatą dofinansowania Wykonawcy,

−     I transza dofinansowania płatna po zakończeniu wydzielonego etapu prac w 2024 roku w ramach realizacji inwestycji, w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty dofinansowania,

−     II transza dofinansowania płatna po zakończeniu realizacji inwestycji, w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia płatna w 2025 roku.

 1. Przewiduje się zapewnienie finansowania inwestycji przez Wykonawcę w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty dofinansowania z promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Ochrony Zabytków, na zasadach wskazanych powyżej, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po odbiorze końcowym inwestycji przez Zamawiającego.
 2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi harmonogram rzeczowo-finansowy zadania.

 

 

 1. Gwarancja

 

Okres gwarancji na wykonane prace konserwatorskie wynosi minimum 36 miesięcy.

 

 1. Nazwy i kody  wspólnego słownika zamówień (CPV):

CPV 45212361-4 Roboty budowlane w zakresie kościołów

CPV 45452100-1 Roboty renowacyjne

CPV 45110000-4 Tynkowanie

CPV 45261310-0 Kładzenie zaprawy

CPV 45261320-3 Kładzenie rynien

CPV 45312310-3 Ochrona odgromowa

 

ROZDZIAŁ IV – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający  nie  formułuje  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  tym zakresie

 1. Zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający  uzna,  że  Wykonawca  spełnia  warunek  w  zakresie  zdolności technicznej  lub  zawodowej,  jeżeli  Wykonawca  wykaże,  że  w  okresie ostatnich  10  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co  najmniej  jedną robotę budowlaną przy  obiektach  wpisanych  do  rejestru  zabytków  na kwotę co najmniej 200.000,00 zł brutto,

 1. b) wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie oraz stosowne uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. Uprawnienia zgodne z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 840
  z późn. zm.)
 2. O udzielenie zamówienia  nie  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu z uwagi na osobowe lub kapitałowe powiązanie
  z Zamawiającym polegające w szczególności na: 
 3. a) uczestniczeniu w  spółce  jako  wspólnik  spółki  cywilnej  lub  spółki osobowej,
 4. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów  prawa, 
 5. c) pełnieniu funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,   
 6. d) pozostawianiu w  związku  małżeńskim,  w  stosunku  pokrewieństwa lub  powinowactwa  w  linii  prostej,  pokrewieństwa  drugiego  stopnia lub  powinowactwa  drugiego  stopnia  w  linii  bocznej  lub  w  stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Dla  potwierdzenia  spełnienia  niniejszego  warunku  Wykonawca  składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 1. Wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przedmiotem zamówienia na kwotę min. 300.000,00 zł. na zakres zadania. Ubezpieczenie będzie obowiązkowe na dzień podpisania umowy.

 

ROZDZIAŁ V – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 

 1. Treść oferty  musi  odpowiadać  treści  zapytania  ofertowego  i  zostać sporządzona  wg  formularza  ofertowego  stanowiącego  Załącznik  Nr  1  do Zapytania ofertowego.
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Oferta musi zawierać:
 4. a) wypełniony formularz  ofertowy–  Załącznik  Nr  1  do  zapytania ofertowego,
 5. b) oświadczenie o  braku  powiązań    -  Załącznik  Nr  2  do  zapytania ofertowego,
 6. c) wykaz robót budowlanych – Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego,
 7. d) wykaz osób – Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego,
 8. e) pełnomocnictwo i  ewentualne  inne  dokumenty  wykazujące umocowania do złożenia oferty (jeżeli dotyczy),
 9. f) protokół z odbycia wizji lokalnej.
 10. Oferta musi  zostać  sporządzona  w  języku  polskim  w  formie  pisemnej,  na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. 
 11. Oferta musi być podpisana - za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie zamówienia  publicznego.  Do  oferty  należy dołączyć  pełnomocnictwo ustanowione  do  reprezentowania  Wykonawcy/ów  ubiegającego/cych  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  Pełnomocnictwo  należy  dołączyć  w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

 

 

ROZDZIAŁ VI – OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

 

 1. Opis sposobu  obliczania  ceny  określa  formularz  ofertowy  stanowiący Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym cenę netto, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto.
 3. Zaoferowana cena  powinna  uwzględniać  wszystkie  koszty  niezbędne  do wykonania  przedmiotu  zamówienia,  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi w zapytaniu ofertowym.
 4. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch  miejsc  po  przecinku  na  każdym  etapie  wyliczania  ceny.  Jeżeli trzecia  cyfra  po  przecinku  jest  mniejsza  niż  5,  to  przy  zaokrągleniu  druga cyfra nie ulega zmianie, natomiast jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub większa, to drugą cyfrę należy zaokrąglić w górę.
 5. Z uwagi  na  to,  że  wynagrodzenie  Wykonawcy  wskazane  w  ofercie  będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w zapytaniu ofertowym. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w zapytaniu  lub robót w większej ilości  w  stosunku  do  przyjętej  w  zapytaniu  ofertowym  nie  będzie  uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej.

 

ROZDZIAŁ VII - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Miejsce i termin składania ofert:
 2. Ofertę należy złożyć do dnia 20.05.2024 r. do godz. 10.00 w jeden z możliwych sposobów określonych przez Zamawiającego:
 3. a) listem/przesyłką  kurierską  na  adres  Zamawiającego: Rzymskokatolicka Parafia Św. Macieja Apostoła ul. Tadeusza Kościuszki 12, 42 – 470 Siewierz, z dopiskiem zawartym pod adresem Zamawiającego: „Oferta na Naprawę ścian elewacyjnych Kościoła Rzymskokatolickiego pod wezwaniem Św. Macieja Apostoła w Siewierzu”, do dnia 20.05.2024 r. do godz. 10.00.
 4. b) osobiście w  siedzibie  Zamawiającego:  Rzymskokatolicka Parafia Św. Macieja Apostoła
 5. Tadeusza Kościuszki 12, 42 – 470 Siewierz, z dopiskiem  zawartym  pod  adresem  Zamawiającego: „Oferta na Naprawę ścian elewacyjnych Kościoła Rzymskokatolickiego pod wezwaniem Św. Macieja Apostoła w Siewierzu”, do dnia 20.05.2024 r. do godz. 10.00.
 6. O ważności złożenia oferty będzie decydowała tylko i wyłącznie data wpływu do Zamawiającego.
 7. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert dokonać zmiany oferty poprzez:
 8. a) złożenie Zamawiającemu  oświadczenia  o  wycofaniu  oferty  i  następnie złożenie nowej oferty,
 9. b) złożenie oświadczenia o zmianie treści oferty wraz z załącznikiem, który będzie stanowił integralną część złożonej oferty,

3.1. Oświadczenie o wycofaniu lub zmianie oferty winno być opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem „WYCOFANIE”  lub  „ZMIANA”.  Do  oświadczenia  o  wycofaniu  lub  zmianie oferty  Wykonawca  musi  dołączyć  stosowne  dokumenty  potwierdzające, że  oświadczenie  to  zostało  podpisane  przez  osobę  uprawnioną  do reprezentowania Wykonawcy.

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Złożona oferta będzie jawna i może podlegać udostępnieniu na podstawie przepisów ustawy o  dostępie  do  informacji  publicznej,  z  zastrzeżeniem informacji podlegających ochronie w zakresie i na zasadach przewidzianych w  przepisach  o  ochronie  informacji  niejawnych  oraz  o  ochronie  innych tajemnic  ustawowo  chronionych  bądź  ze  względu  na  prywatność  osoby fizycznej  lub  tajemnicę  przedsiębiorcy,  Wykonawca  zobowiązany  jest poinformować  o  takim  fakcie  Zamawiającego,  składając  wraz  z  ofertą stosowne  oświadczenie.  Oświadczenie  powinno  zostać  uzasadnione  oraz wyraźnie  wskazywać,  które  dokumenty  podlegają  ochronie.  Brak oświadczenia  nie  będzie  skutkował  uznaniem  oferty  za  niekompletną  ale spowoduje brak ochrony i pełną jawność dokumentu.

   

ROZDZIAŁ VIII - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 1. Wykonawca związany będzie złożona ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

ROZDZIAŁ  IX  –BADANIE  OFERT,  ORAZ  KRYTERIA  OCENY  OFERT, WYKLUCZENIE WYKONAWCY, ODRZUCENIE OFERTY WYKONAWCY   

 

 1. W toku badania  i  oceny  ofert  można  żądać  od  wykonawców  wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonych  ofert.  Wyjaśnienia  nie  mogą  prowadzić  do zmiany treści oferty. Wzywa się również wykonawców, którzy nie złożyli wraz z  ofertą  wymaganych  oświadczeń  lub  dokumentów  do  ich  uzupełnienia  w  wyznaczonym  terminie.  Jeżeli  wykonawca  w  wyznaczonym  terminie  nie uzupełni  wymaganych  oświadczeń  lub  dokumentów,  jego  oferta  podlega  odrzuceniu.
 2. Zamawiający poprawi w ofercie:
 3. a) oczywiste omyłki pisarskie,
 4. b) oczywiste omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 5. c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego  oferta została poprawiona.

 1. W toku badania ofert w przypadku, gdy cena oferty lub części składowe ceny wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów w zakresie wyliczenia ceny.

W  przypadku  gdy  cena  całkowita  oferty  złożonej  w  terminie  jest  niższa  o co najmniej 30% od:

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich  złożonych  ofert  niepodlegających  odrzuceniu,  Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt.3 powyżej, chyba że  rozbieżność  wynika  z  okoliczności  oczywistych,  które  nie  wymagają  wyjaśnienia;

2) wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa powyżej w pkt 3.

 1. Zamawiający dokona  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w  oparciu o następujące kryteria oceny i punktów przyznanych:
 2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
 3. a) cena ofertowa – 80 pkt
 4. b) okres gwarancji na wykonane roboty/prace konserwatorskie – 20 pkt
 5. Każdy z Wykonawców w ww. kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną

w następujący sposób:

 1. a) cena ofertowa IPc - maksymalnie 80 pkt - wg następującego wzoru:

         IPc = CN/CB x Zc

gdzie poszczególne litery oznaczają:

IPc – liczba punktów w kryterium „cena ofertowa”,

CN – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,

CB – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),

Zc – znaczenie (waga) kryterium „cena ofertowa” wyrażone w punktach – 80 pkt.

Uwaga:

Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

 1. b) okres gwarancji na wykonane roboty, materiały oraz na zainstalowane urządzenia (IPogr) - maksymalnie 20 pkt.

Minimalny (wymagany) okres gwarancji na wykonane roboty/prace konserwatorskie wynosi 36 miesięcy liczony od dnia podpisania przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego robót podpisanego przez Zamawiającego z wykonania zadania inwestycyjnego (bez uwag).

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium zgodnie z poniższą zasadą:

36 m-cy –-0 pkt

48 m-cy –-5 pkt

60 m-cy –-10 pkt

72 m-cy –-15 pkt

84 m-cy –-20 pkt

 

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje podane w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia).

Zaoferowanie okresu dłuższego niż 84 miesiące nie będzie dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 20 punktów. W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy - oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna
z Ogłoszeniem. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty ilości lat okresu gwarancji – Zamawiający przyzna w tym kryterium 0 pkt - przyjmując minimalną ilość 36 miesięcy.

 1. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację.
 2. Maksymalna łączna ilość  punktów  jaką  może  uzyskać  Wykonawca  wynosi  100 pkt.
 3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.

W ramach wszystkich wskazanych i opisanych kryteriów, Wykonawca otrzyma łączną (końcową) ilość punktów wyliczoną w następujący sposób:

KIP = IPc + IPogr

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

KIP – końcowa ilość punktów,

IPc – ilość punktów uzyskanych w kryterium: cena ofertowa,

IPogr – ilość punktów uzyskanych w kryterium: okres gwarancji na wykonane roboty/prace konserwatorskie.

 1. W przypadku  w  którym  najkorzystniejsza  oferta  pod  względem  kwoty przewyższa budżet zaplanowany na w/w zapytanie ofertowe, Zamawiający może wezwać Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę do podjęcia negocjacji  mających  na  celu  obniżenie  kwoty  zaproponowanej  przez  tego wykonawcę do kwoty będącej akceptowalną przez Zamawiającego. 
 2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) została złożona po terminie składania ofert,

2) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

3) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia; 

4) została  złożona  w  warunkach  czynu  nieuczciwej  konkurencji w  rozumieniu  ustawy 
z  dnia  16  kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

5) zawiera  rażąco  niską  cenę  lub  koszt  w  stosunku  do  przedmiotu zamówienia; 

6) zawiera błędy w obliczaniu ceny lub kosztu; 

7) wykonawca  w  wyznaczonym  terminie  zakwestionował    poprawienie omyłki, o której mowa w Rozdziale IX ust. 2 zapytania ofertowego;

8) wykonawca  nie  wyraził  pisemnej  zgody  na  przedłużenie  terminu związania ofertą;

9) wykonawca  nie  wyraził  pisemnej  zgody  na  wybór  jego  oferty  po upływie terminu związania ofertą;

10)  jej  przyjęcie  naruszałoby  bezpieczeństwo  publiczne  lub  istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.

11)   wykonawca nie uzupełnił oświadczeń lub dokumentów, 

12)   wykonawca nie dokonał wizji lokalnej.

 

 ROZDZIAŁ  X  –  OPIS  SPOSOBU  UDZIELANIA  WYJAŚNIEŃ  I  ZMIANY TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

 1. Wykonawca może  zwracać  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści zapytania  ofertowego  kierując  swoje  zapytanie  pisemnie  lub  przy  pomocy poczty  elektronicznej  Zamawiający  udzieli  wyjaśnień  niezwłocznie,  nie później jednak niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający, pomimo upływu terminu, o którym mowa powyżej, może udzielić wyjaśnień. 
 2. Treść wyjaśnienia bez wskazania źródła zapytania Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której upubliczniono zapytanie ofertowe.
 3. Pytania należy kierować:
 4. a) w formie pisemnej na adres Zamawiającego: Rzymskokatolicka Parafia Św. Macieja Apostoła, ul. Tadeusza Kościuszki 12, 42 – 470 Siewierz
 5. b) pocztą elektroniczną na adres email: parafia@parafiasiewierz.wiara.org.pl, lubieniecki@gmail.com.
 6. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach – zastrzega sobie prawo zmiany i/lub uzupełnienia  treści  niniejszego  zapytania  ofertowego.  Zmiana  i/lub uzupełnienie zapytania ofertowego może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. 
 7. W związku  ze  zmianą  treści  zapytania  ofertowego  Zamawiający  może przedłużyć  termin  składania    i  otwarcia  ofert  o  czas  niezbędny  na wprowadzenie zmian w ofercie. 
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie  bez  podania  przyczyn. 
 9. Ewentualne spory w  relacjach  z wykonawcami o roszczenia cywilno-prawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu  przed  Sądem  Polubownym  przy  Prokuratorii  Generalnej Rzeczypospolitej  Polskiej,  wybranym  mediatorem  albo  osobą  prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

 

ROZDZIAŁ XI – UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

 

Zamawiający  lub  osoba  przez  niego  upoważniona  unieważnia  postępowanie o udzielenie zamówienia bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, jeżeli:

 1. a) nie złożono  żadnej  oferty,  lub  złożone  oferty  są  niezgodne  z  treścią  zapytania ofertowego,
 2. b) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu,
 3. c) cena lub  koszt  najkorzystniejszej  oferty  lub  oferta  z  najniższą  ceną przewyższa  kwotę,  którą  zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty,
 4. d) w przypadkach,  o  których  mowa  w  Rozdziale  IX  5  zapytania ofertowego,  zostały  złożone  oferty  dodatkowe  o  takiej  samej  cenie  lub koszcie;   
 5. e) wystąpiła  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  prowadzenie  postępowania  lub  wykonanie  zamówienia  nie  leży  w  interesie  publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
 6. f) postępowanie obarczone  jest  niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie    niepodlegającej  unieważnieniu  umowy  w sprawie zamówienia publicznego,
 7. g) Wykonawca uchylił  się  od  zawarcia  umowy  w  sprawie  zapytania  ofertowego, chyba że Zamawiający może dokonać ponownego badania  i oceny ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców.

W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu.

 

 

ROZDZIAŁ XII – INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY UMOWY

 

Dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji zadania w przypadku stosownej zmiany 
w  umowie  dotacyjnej,  w  wyniku  zmiany  zakresu  spowodowanej ustaleniami  Wojewódzkim  Konserwatorem  Zabytków,  a  także  w  wyniku niesprzyjających warunków atmosferycznych.

 

ROZDZIAŁ XIII – INFORMACJA    DOTYCZĄCA  OCHRONY  DANYCH OSOBOWYCH – RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,  Zamawiający informuje, że: 

 1. a) administratorem Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Rzymskokatolicka Parafia Św. Macieja Apostoła, ul. Tadeusza Kościuszki 12, 42 – 470 Siewierz
 2. b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w  celu  prowadzenia  zgodnie  z  zasadą  konkurencyjności przedmiotowego  postępowania 
  o  udzielenie  zamówienia  oraz  zawarcia umowy, 
 3. c) odbiorcami danych osobowych  Wykonawcy  będą  osoby  lub  podmioty, którym  udostępniona  zostanie  dokumentacja  postępowania  w  oparciu  o obowiązujące przepisy;
 4. d) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez  okres  4  lat  od  dnia  zakończenia  postępowania  o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
 5. e) w odniesieniu do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 6. f) Wykonawca posiada:

-  na  podstawie  art.  15  RODO  prawo  dostępu  do  danych  osobowych Pani/Pana dotyczących;

-  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych;

-  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO;

-  prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych Osobowych,  gdy  uzna  Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych  osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. g) Wykonawcy nie przysługuje:

-  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

-  prawo  do  przenoszenia  danych  osobowych,  o  którym  mowa  w  art.  20 RODO;

-  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,  gdyż  podstawą  prawną  przetwarzania  Pani/Pana  danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.  c RODO.

 Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane  przekazane  zostaną  Zamawiającemu  w  związku  z  prowadzonym postępowaniem  i  które  Zamawiający  pośrednio  pozyska  od  Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba  że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Skorzystanie  przez  osobę,  której  dane  osobowe  dotyczą,  z  uprawnienia  do sprostowania  lub  uzupełnienia,  o  którym  mowa  w  art.  16  RODO,  nie  może skutkować  zmianą  wyniku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  ani  zmianą postanowień umowy.

W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgłoszenie  żądania  ograniczenia przetwarzania,  o  którym  mowa  w  art.  18  ust.  1  RODO,  nie  ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

 

ROZDZIAŁ  XIV – FORMALNOŚCI PRZED PODPISANIEM UMOWY

 

Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 300.000,00  zł,  na  min.  czas  trwania  realizacji  zadania.  Brak  przedstawienia takiego  dokumentu  w  terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego  będzie pozwalał Zamawiającemu  wybrać  kolejnego  Wykonawcę  w  postępowaniu  i z nim podpisać umowę bądź unieważnić postępowanie.

 

ROZDZIAŁ  XV – ZAŁĄCZNIKI

 

 1. Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy - kliknij, aby ściągnąć.
 2. Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego – Oświadczenie o braku powiązań - kliknij, aby ściągnąć.
 3. Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego – Projekt umowy - kliknij, aby ściągnąć.
 4. Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego – Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia - kliknij, aby ściągnąć.
 5. Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego – Wykaz robót budowlanych - kliknij, aby ściągnąć. 
 6. Załącznik Nr 6 do zapytania ofertowego – Wykaz osób - kliknij, aby ściągnąć.
 7. Program Prac konserwatorskich, proponowana technologia konserwacji elewacji kościoła p.w. Św. Macieja Apostoła w Siewierzu opracowany przez mgr Wojciecha Szczurka konserwatora dzieł sztuki - kliknij, aby ściągnąć.
 8. Pozwolenie Nr K/1172/2021 z dnia 4 listopada 2021 roku na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków  - kliknij, aby ściągnąć.
 9. Decyzja Starosty Będzińskiego numer 28.2023 z dnia 24 stycznia 2023 roku  - kliknij, aby ściągnąć.
 10. Przedmiar  - kliknij, aby ściągnąć. 

 

 

Zapytanie wraz z załącznikami zostało zamieszczone także na stronie internetowej Gminy Siewierz https://siewierz.pl/aktualnosci/12110-ogloszenie-postepowania-zakupowego-w-ramach-rzadowego-programu-odbudowy-zabytkow 

 

Siewierz, dnia 30 kwietnia 2024 roku

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

 

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Naprawa ścian elewacyjnych Kościoła Rzymskokatolickiego pod wezwaniem Św. Macieja Apostoła w Siewierzu” wyjaśniamy:

 

Zapytanie 1:

Zwracamy się o określenie ilości miejsc w pozycji nr 1.12 przedmiaru (naprawa rynien, przecieki na dachu, napraw obróbek blacharskich) dla w/w.

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie posiada wiedzy dotyczącej ilości miejsc określonych w pozycji 1.12.

Zamawiający na chwilę obecną nie zauważył występowania przecieków na dachu ani konieczności naprawy obróbek blacharskich, jednakże należy podkreślić, że w/w mogą wystąpić w trakcie realizowanych robót w zakresie naprawy ścian elewacyjnych.

Ponadto przypominamy, że dołączony do zapytania przedmiar należy traktować jako dokument informacyjny o charakterze pomocniczym a Zamawiający wymaga z  uwagi  na  specyficzny  charakter  zamówienia,  jakim  są  roboty budowlane polegające na pracach konserwatorskich przy zabytku, aby złożenie oferty było  poprzedzone  odbyciem  wizji  lokalnej  na  terenie  siedziby Zamawiającego (budynek kościoła parafialnego pw. św. Macieja Apostoła, ul. Tadeusza Kościuszki 12,  42-470 Siewierz),  w  celu  zapoznania  się  przez Wykonawcę  z  rzeczywistymi  warunkami  zamówienia  (tj.  poznać ewentualne  problemy  i  utrudnienia  związane  z  przyszłą  realizacją  robót budowlanych i prac konserwatorskich).

 

  

 Jan Lubieniecki

Proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii

p.w. Św. Macieja Apostoła w Siewierzu

 

Siewierz, dnia 20 maja 2024 roku

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                  

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Macieja Apostoła w Siewierzu ul. Tadeusza Kościuszki 12

42-470 Siewierz

 

 

 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

w postępowaniu zakupowym w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji pod nazwą: Naprawa ścian elewacyjnych Kościoła Rzymskokatolickiego pod wezwaniem Św. Macieja Apostoła w Siewierzu”

 

 

Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, cena:

Nr oferty

Firmy oraz adresy Wykonawców

Cena

Gwarancja

1

Przedsiębiorstwo Budowlane Korabud Adam Kordek

ul. Tadeusza Żeleńskiego – Boya 26

44 – 113 Gliwice

1 044 608,30 zł

60 miesięcy

2

Wojciech Szczurek

ul. Macieja Moraczewskiego 14/1

30 – 376 Kraków

787 200,00 zł

84 miesięcy

3

Wiecha Sp. z o.o.

ul. Spacerowa 59

42 – 263 Słowik

996 224,00 zł

72 miesiące

 

 

 Jan Lubieniecki

Proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii

p.w. Św. Macieja Apostoła w Siewierzu

 

 


Dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków


Od Siewierza jechał...pociąg...do Tarnowskich Gór - 02.03.2024r.

Więcej w Aktualnościach


Rozpoczęcie Ruchu Pasażerskiego i Towarowego na linii kolejowej 182.

 

„PKP Polskie Linie Kolejowe S.A informują, że:
 od dnia 10 grudnia 2023 r. planowane jest wznowienie ruchu pociągów na linii kolejowej nr 182
odcinek Tarnowskie Góry – Zawiercie.
Ruch pociągów osobowych i towarowych  będzie prowadzony
do 140 km/godz.

 

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy przekraczaniu torów w obrębie przejazdów kolejowo-drogowych.

 

Kierowcy, rowerzyści i piesi powinni szczególnie czujnie i ostrożnie przekraczać przejazdy oraz dostosowywać się do przepisów panujących na drodze.”


Dzieci zbudowały kościół z klocków LEGO

 

WIĘCEJ W AKTUALNOŚCIACH 


Kościół z klocków LEGO

Zapraszamy dzieci w wieku 7-14 lat !

 

....budujemy z klocków miniaturę kościoła   p.w. św. Macieja Apostola w Siewierzu...

 

 

25.11.2023 (sobota)

15.30-16.30

SALKA PARAFIALNA PRZY KOŚCIELE P.W. ŚW. MACIEJA APOSTOŁA W SIEWIERZU

 

Szczegółowe informacje, zapisy:  

PARAFIA P.W. ŚW. MACIEJA W SIEWIERZU – KS. WIKARIUSZ: TEL.  32 / 674 - 11 - 51

 

Liczba miejsc ograniczona !

 

 

 


Pielgrzymka Ósmoklasistów do Kalwarii Zebrzydowskiej 2023r.

Więcej w Aktualnosciach  


Kraków, Łagiewniki, Tyniec - 07.10.2023r.

Więcej w Aktualnościach 


Zapraszamy na pielgrzymi szlak...


Nowi lektorzy w parafii- 17 czerwca 2023r.

 

 

 

Więcej w Aktualnościach


LinkiZasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Św. Macieja Apostoła w Siewierzu, siedziba: Siewierz, Kościuszki 12.